Tentamentijdverlenging

Bepaalde groepen extra tijd voor het afleggen van het voortentamen krijgen. Een verzoek tot verlenging van de duur van het voortentamen moet uiterlijk 10 werkdagen voor de voortentamenzitting worden ingediend bij de secretaris van de CCVX (secretaris@ccvx.nl). Een verzoek moet worden onderbouwd door relevante bewijsstukken / deskundigheidsverklaring waaruit blijkt dat de kandidaat in aanmerking komt voor extra tijd.
Je krijgt binnen een week na het ontvangen van het verzoek uitsluitsel over de beslissing.

a. Allochtonen

Aan een kandidaat die met inbegrip van het studiejaar waarin hij het voortentamen aflegt, niet langer dan 6 jaren onderwijs in Nederland heeft gevolgd en voor wie Nederlands niet de moedertaal is, kan een verlenging geven van de duur van de zitting van het voortentamen voor het desbetreffende vak met ten hoogste 30 minuten. Alle kandidaten (met of zonder extra tijd) mogen overigens altijd een woordenboek gebruiken.

b. Kandidaten met dyslexie

Aan een kandidaat met dyslexie kan toestemming voor een verlenging geven van de duur van de zitting van het voortentamen voor het desbetreffende vak met ten hoogste 30 minuten. Een verzoek moet begeleid worden door een deskundigenverklaring die door een ter zake deskundige psycholoog of orthopedagoog is opgesteld waaruit de dyslexie en de noodzaak tot het toekennen van extra tijd blijkt.